Για την πλοήγηση

header image

Σχολική ετοιμότητα


Μια από τις βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη σχολική πορεία και επιτυχία του παιδιού είναι το κατά πόσο αυτό είναι έτοιμο να ξεκινήσει το σχολείο. Κριτήριο για τη φοίτηση στην Α’ Δημοτικού δεν πρέπει να είναι μόνο η χρονολογική ηλικία αλλά το αν το παιδί είναι ώριμο γλωσσικά, γνωστικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, ώστε να ενταχθεί στην σχολική ομάδα.

Από την προσχολική ακόμα ηλικία υπάρχουν ενδείξεις για μελλοντικές μαθησιακές δυσκολίες. Η έγκαιρη διάγνωση από τους ειδικούς παιδαγωγούς και η πρώιμη παρέμβαση θα βοηθήσουν το παιδί και θα το προστατέψουν από την σχολική αποτυχία, η οποία θα προκαλούσε δευτερογενώς ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές και προβληματική συμπεριφορά και κυρίως, θα του στερούσε τη χαρά της γνώσης. Η γνώση των γονέων για το επίπεδο της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού και η αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών (πριν την ένταξή του στο σχολικό περιβάλλον) είναι προαπαιτούμενη για τη σωστή μετάβαση στο ¨μεγάλο¨ σχολείο.

Ο λόγος και η ομιλία αποτελεί έναν απ’ τους βασικότερους παράγοντες στην ομαλή είσοδο του παιδιού στο σχολείο. Το παιδί, πριν ενταχθεί στην Α΄  Δημοτικού θα πρέπει να έχει κατακτήσει αρθρωτικά όλα τα φωνήματα και τα συμφωνικά συμπλέγματα και να διακρίνει ακουστικά ομόηχα φωνήματα, όπως για παράδειγμα β-δ, θ-φ, κ.α.

Επίσης, θα πρέπει:

Η κατάκτηση των παραπάνω ικανοτήτων προδιαθέτει την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολείο αλλά και τη μαθησιακή του επίδοση.

Γνωστό είναι ότι τα προβλήματα λόγου και οι μαθησιακές δυσκολίες συνδέονται. Έχει διαπιστωθεί ότι δυσκολίες στην άρθρωση, στη φωνολογική ενημερότητα, στη γλωσσική έκφραση και στη γλωσσική αντίληψη, εάν δεν αντιμετωπιστούν, μπορεί να προκαλέσουν έντονη δυσλειτουργία στη μαθησιακή επίδοση των παιδιών αλλά και στη λεκτική επικοινωνία με τους άλλους.

Εκτός από τη συναισθηματική προετοιμασία του νηπίου αλλά και την ετοιμότητα του στον τομέα του λόγου, θα πρέπει να εκτιμήσουμε και την ικανότητα του παιδιού σε κάποιες δεξιότητες, απαραίτητες στη διαδικασία της μάθησης. Το παιδί μας πρέπει να μπορεί στο τέλος της χρονιάς του νηπιαγωγείου:

Το πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας εφαρμόζεται σε ατομικό επίπεδο πριν την ένταξη στο σχολείο με βάση τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Στο πρόγραμμα αυτό, ο ειδικός παιδαγωγός βοηθάει το παιδί να βελτιώσει και να αναπτύξει τις παραπάνω δεξιότητες.